Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 10:46

7.razred | Matematika

Primjene sustava linearnih jednadžbi

Više o gradivu:

Ponovit ćemo kako riješiti sustav linearnih jednadžbi s dvije nepoznanice metodom supstitucije i metodom suprotnih koeficijenata. Naučit ćete kako situacije iz svakodnevnog života zapisati matematičkim simbolima te kako problemske zadatke riješiti pomoću sustava linearnih jednadžbi.
Podijeli