Zadatak Linearna funkcija.pdf Nacrt kako računati.pdf"/>

Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

01 videa | 09:04

7.razred | Matematika

Linearna funkcija

priprema za ispit znanja

Više o gradivu:

U videima koji slijede naučite gradivo koordinatnog sustava na pravcu te u ravnini, doznajte više o omjeru i proporcijama te propor cionalnim veličinama i obrnutoj proporcionalnosti. U videima koji slijede naučite gradivo koordi natnog sustava na pravcu te u ravnini, doznajte više o omjeru i proporcijama te proporcionalnim veličinama i obrnutoj proporcionalnosti. Dokumenti za ponavljanje gradiva: Zadatak Linearna funkcija.pdf Nacrt kako računati.pdf
Podijeli