Toni Milun

  • Gradivo

  • Predmet

  • Pretraži

Više o gradivu:

U 17 videa pokazat ćemo vam kako nacrtati graf kvadratne funkcije oblika f(x)=ax^2+bx+c na nekoliko različitih načina. Naučit ćete i kako odrediti tjeme (ekstrem: minimum ili maksimum) parabole te njene nultočke. Također ćete naučiti kako odrediti jednadžbu polinoma drugog stupnja (kvadratne jednadžbe) uz zadane određene uvjete.
Podijeli